Trafikkskade og trafikkskadeerstatning

Trafikkskade toppbilde

Utsatt for en trafikkskade? Få best mulig trafikkskadeerstatning.

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i trafikkulykker hvert eneste år. En skade som oppstår i en slik ulykke kalles en trafikkskade. Er du blitt utsatt for en trafikkskade kan dette gi rett på en trafikkskadeerstatning. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne personskadeadvokater som har lang erfaring med trafikkskadeerstatning.

Er du blitt utsatt for en personskade i trafikken vil du ha krav på trafikkskadeerstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på slike skader etter en trafikkulykke er nakkesleng, hodeskade, bruddskader, tverrsnittlammelser mv.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» trafikkskade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Husk at også den som er skadevolder og som er påført en trafikkskade vil ha krav på trafikkskadeerstatning for sitt økonomiske tap.

Alle kjøretøyer er pålagt å ha en forsikring i henhold til bilansvarsloven som skal dekke skade kjøretøyet volder. Videre må grunnvilkårene for å tilkjennes erstatning være oppfylt.

Erstatningsutmålingen reguleres av skadeerstatningsloven. I tillegg finnes det omfattende rettspraksis der ulike skadetyper og erstatningsprinsipper er behandlet. Skadelidte kan blant annet få erstatning for inntektstap, merutgifter, tapt evne til arbeid i hjemmet, menerstatning mv.

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i trafikkskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Har du vært i en trafikkulykke er det viktig å melde fra om din trafikkskade så snart som mulig. Skademelding skal sendes til forsikringsselskapet.

Er du påført en trafikkskade vil bilansvarsforsikringen som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv; dette dekkes av bilansvarsforsikringen. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Aktulle trafikkskade – saker:

 • Webinar i arverett
  Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold. Arv etter loven Arveplanlegging Rett til uskifte Fremtidsfullmakt Arv etter testament Ny arvelov. Hva er …

  Webinar i arverett Les mer »

 • Webinar om personskade og erstatning
  Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader. Følgende temaer blir gjennomgått – Vilkårene for erstatning– Oversikt over hvilke økonomiske tap som kan kreves erstattet– Muligheten for å få bistand fra advokat …

  Webinar om personskade og erstatning Les mer »

 • Webinar om styreansvar
  På kurset får du en kort introduksjon til profesjonsansvaret og styreansvaret. Vi foretar en generell gjennomgang av erstatningsvilkårene som må være oppfylt for at et styremedlem eller en profesjonsutøver skal bli erstatningsansvarlig, og tar særlig sikte på å belyse ansvarsnormen …

  Webinar om styreansvar Les mer »

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskadesak.

Ring 64 84 00 20, send e-post på personskade@halvorsenco.no  eller bruk kontaktskjema.

Viktige råd til skadelidte

 • Meld skade til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
 • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
 • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
 • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
 • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
 • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
 • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
 • Henvend deg til spesialisert advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap

Mer informasjon om trafikkskade:

Skademeldingsskjema ved en trafikkulykke

Hva kan en advokat bistå med ved en trafikkskade?

Hva kvalifiserer som en personskade etter bilulykke?