fbpx
Personskade 1

Utsatt for personskade?
Spør en av våre personskadeadvokater.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen personskade og personskadeerstatning. Våre spesialiserte advokater bistår skadelidte fra hele Norge i deres erstatningsaker overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning eller andre skadevoldere. Vår profesjonalitet og dyktighet bidrar til at våre personskade klienter mottar riktig erstatning fra den ansvarlige.

Erfaring er viktig i personskadesaker

Vi samarbeider med Personskadeforbundet
Vi samarbeider med Personskadeforbundet

Rettsområdet vedrørende personskade er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I skadesakene vil det være kompliserte spørsmål av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.

Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Vår statistikk viser at erstatningsutbetalingene i gjennomsnitt øker med 150 %.

30 års erfaring med personskade saker

Gjennom mer enn 30 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde). Vi har stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater.

Det er vår erfaring at skadelidte og deres pårørende har et stort behov for informasjon om sine rettigheter overfor skadevolder, gangen i en personskadesak mv. På dette nettstedet ønsker vi å gi en oversikt over erstatningsretten, og forhåpentligvis svar på noen av de spørsmål du måtte ha.

Ofte stilte spørsmål om personskade

Når kan man kreve erstatning?
Dersom man er påført økonomisk tap er man berettiget til oppreisning som følge av feilbehandling, og da kan det reises sak om skadeerstatning.

Hva må til for å få erstatning?
Økonomisk tap som regel, du må du ha lidt et økonomisk tap for at du skal ha krav på erstatning.

Hvem kan få menerstatning?
Dersom en ulykke har medført til at en skade gir en medisinsk invaliditet på minst 15 % vil du kunne ha krav på menerstatning. Dette gjelder for alle case, spesielt om du har en trafikkskade, arbeidsskade, pasientskade eller er utsatt for en voldshandling.

Ta kontakt med personskadeadvokat

Ta kontakt med oss (personskadeadvokat), så kan vi sammen vurdere mulighetene i din personskadesak.

Les mer om personskadeerstatning og hva vi kan gjøre for deg.

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Leave this field blank
personskadeadvokat kontor møterom

Aktuelt

Webinar om personskade og erstatning

Webinaret gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader.

Erstatningsreglene – har skadelidte rett på erstatning?

For at skadelidte skal ha krav på erstatning må de tre vilkår om ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap være oppfylt.

Gangen i en personskadesak

Erstatningssaker er ofte kompliserte og strekker seg gjerne over mange år. I det følgende vil vi grovt redegjøre for gangen i en personskadesak, de mange og ulike fasene og komme med nyttige tips.

Bevis i personskadesaker

Det er skadelidte som skal sannsynliggjøre at han eller hun er påført en skade og at denne har medført et økonomisk tap. Et godt resultat i en personskadesak vil avhenge av hvor godt skadelidte kan dokumentere sine krav.

personskade advokatbistand advokatutgifter sykehus bygg

Advokatbistand og advokatutgifter

Alle skadelidte som henvender seg til vårt firma med alle typer personskadesaker tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon av personskadeadvokat. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre. Kontakt oss for å avtale en konsultasjon.

I personskadesaker er det videre slik at forsikringsselskapene som den store hovedregel dekker skadelidtes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det samme gjør Norsk Pasientskadeerstatning etter at det er fattet positivt ansvarsvedtak. Bistand fra advokat er derfor som en hovedregel tilnærmet kostnadsfritt. Det er mye å vinne og lite å tape på å la seg representere av en av våre spesialiserte advokater. Les mer om «Advokatutgifter i en personskadesak» og gratis advokatbistand ved første konsultasjon.

Trafikkskadet i trafikken på en motorvei

Trafikkskade

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på skader etter en trafikkulykke nakkesleng, hodeskade, bruddskade, tverrsnittlammelser mv. Enten din trafikkskadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Les mer om erstatning etter trafikkskade

Store kraner for illustrasjon til yrkesskade

Yrkesskade og yrkessykdom

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. I 2014 ble det rapportert 24 000 arbeidsulykker til NAV. Skadelidte med personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap.

Les mer om erstatning etter yrkesskade

Personskade og pasientskade sykehus rullestol

Pasientskade

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.

Som hovedregel vil du også ha krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven når NPE har akseptert at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Les mer om erstatning etter pasientskade

Personskadeadvokat i lillestrøm

Voldsoffererstatning

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

Les mer om voldsoffererstatning

Oppnådde personskade resultater

Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider til enhver tid for sikre skadelidtes rettssikkerhet. Det er vårt mål å sikre våre klienter riktig erstatning. Vi oppnår gode resultater gjennom forhandling og rettslig prosess.

Personskade 3

Ta kontakt med personskadeadvokat

Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskade og personskadeerstatning.
Utsatt for en personskade? Spør personskadeadvokat. Gratis konsultasjon