fbpx

Hvordan melde i fra om en yrkesskade på jobb?

Melde yrkesskade

Dersom du er utsatt for en yrkesskade er det viktig at skaden blir meldt i fra til både arbeidsgivers forsikringsselskapet og NAV. Arbeidsgiver plikter å tegne en lovpålagt yrkesskadeforsikring, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 3. Dernest har arbeidsgiver en plikt til å registrer «alle personskader» som skjer på arbeidsstedet eller i arbeidstiden.

Melde yrkesskade

Det foreligger en registreringsplikt selv om skaden ikke medfører sykemelding. Unntak fra denne plikten kan kun gjøres for helt bagatellmessige skader, som skrubbsår eller smårifter. Det avgjørende for skadelidte er at plikten til å melde skaden påhviler arbeidsgiver. Skaden skal meldes til NAV, arbeidsgivers forsikringsselskap, arbeidstilsynet samt politiet ved alvorlig skade eller død.

Meldefrister for yrkesskade

Arbeidstaker

I følge arbeidsmiljøloven § 2-3 annet ledd bokstav e plikter arbeidstaker til å melde i fra til arbeidsgiver hvis arbeidstaker blir skadet på jobb.

Dernest er det særlig viktig for å samle bevis at skadelidte kontakter lege så raskt som mulig etter skadehendelsen. Kontakten med lege må gjenopptas jevnlig etter skadehendelsen slik at legen kan journalføre skader, smerter og funksjonstap som skadelidte opplever. Dernest må skadelidte ta vare på alle kvitteringer som dokumentasjon for utgifter som senere vil bli krevd dekket. Til slutt er skadelidte ansvarlig for å melde i fra om skaden til sine private avtaleforsikringer innen ett år, jf. forsikringsavtaleloven § 18-5.

NAV

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til Arbeids- og velferdsetaten snarest og innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde, jf. folketrygdloven § 13-14. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at medlemmet eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen.

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

Arbeidsgivers forsikringsselskap

I følge forsikringsavtaleloven § 13-11 skal et forsikringstilfelle som er inntruffet meldes i fra til selskapet uten ugrunnet opphold. Dette skal gjøres av «enhver som mener å ha et krav mot selskapet». Hva som betegnes som «uten ugrunnet forhold» er ikke alltid like enkelt å forstå. Forsikringsavtaleloven § 18-5 gir skadelidte en ettårsfrist til å melde i fra om skaden fra skadelidte har kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Arbeidstilsynet

Varslings- og meldeplikten til Arbeidstilsynet fremkommer av arbeidsmiljøloven § 5-2. Det følger av bestemmelsen at «Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle. Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.»

Med alvorlig skade menes enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Arbeidstilsynet har utarbeidet en nipunktsliste over hva som anses som «alvorlige skade», se Arbeidstilsynets nettsider.

Hva skjer dersom arbeidstaker har meldt skaden til forsikringsselskapet, men arbeidsgiver har glemt det?

Det foreligger en identifikasjon hvis arbeidstaker har meldt skaden til arbeidsgiver, og arbeidsgiver har unnlatt å melde til sitt forsikringsselskap jf. forsikringsavtaleloven § 9-8. Melding til arbeidsgiver blir å anse som en melding om forsikringstilfellet til forsikringsselskapet. I denne sammenheng er det viktig at skadelidte tar vare på dokumentasjon om melding til forsikringsselskapet.

For videre veiledning anbefaler vi deg å ta kontakt med vårt kontor.