fbpx

Hva er en yrkesskadeforsikring?

yrkesskadeforsikring

Arbeidsgiver er lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring. På arbeidsplassen er alle ansatte dekket ved ulykker på jobb eller sykdommer som følge av forhold på arbeidsplassen. De ulike vilkårene for når en ulykke eller sykdom anses som følge av arbeidsforholdet fremkommer av yrkesskadeforsikringsloven § 11 jf. folketrygdlovens kapittel 13.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Formålet med forsikringen er at den ansatte skal stilles i samme økonomiske situasjon som om skaden aldri skjedde. Yrkesskadeforsikring er derfor et særlig viktig supplement til de offentlige ytelsene.

Alle ansatte er dekket, uavhengig av om den ansatte er heltids- eller deltidsansatt.

I tillegg til økonomisk kompensasjon for den skadelidte, dekker yrkesskadeforsikringen nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand i saken.

De ulike erstatningspostene som kan søkes dekket er påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig hjemmeervervstap samt menerstatning.

Hva skjer dersom arbeidsgiver ikke har tegnet en yrkesskadeforsikring?

Dette er sjeldent tilfelle, men dersom dette forekommer skal ikke den ansatte måtte bære kostnadene for at arbeidsgiver ikke har fulgt sin lovpålagte plikt. Skaden skal da behandles av Yrkesskadeforsikringsforeningen (forkortet til YFF), jf. yrkesskadeforsikringsloven § 7. Dette gir skadelidte de samme rettighetene og krav til full erstatning som om kravet hadde blitt rettet mot arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Utsatt for en yrkesskade eller yrkessykdom

Dersom du er påført en yrkesskade eller en yrkessykdom anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for en kostnadsfri vurdering av din skadesak.