fbpx

Advokatens rolle ved en yrkesskadesak

Arbeidsgivers yrkesskadeforsikring dekker rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand ved en yrkesskade. Hvorfor dette kan være lurt å benytte seg av vil jeg punktvis ta for meg.

  1. Melde inn skaden til riktige instanser

Advokaten vil sørge for at saken blir meldt inn til alle riktige instanser, i første omgang som regel yrkesskadeforsikringsselskapet og NAV. Det bør også undersøkes om skadelidte er omfattet av andre/utvidede forsikringsordninger, f.eks Hovedtariffavtalen, Spekteravtalen o.l.

  1. Veiledning

Advokaten vil deretter kunne veilede skadelidte i den videre behandlingen i forhold til hvilke dokumentasjonskrav som forsikringsselskapene og NAV stiller.

  1. Dekning av løpende utgifter/inntektstap

Advokaten vil sørge for at skadelidte får dekket sine behandlingsutgifter og løpende inntektstap som følge av yrkesskaden.

  1. Valg av spesialist

Advokaten vil kunne påvirke valg av spesialist som vil foreta en spesialistundersøkelse dersom skaden blir varig.

  1. Fremsette riktig erstatningskrav

Advokaten vil kunne fremsette de erstatningskrav som skadelidte vil kunne ha krav på. Dette kan f.eks være erstatning for tapt livsutfoldelse (menerstatning), påført inntektstap, grunnerstatning, påført hjemmearbeidstap og påført- og fremtidige merutgifter.

  1. Erfaring med forhandling

Advokaten vil ha erfaring med å forhandle med forsikringsselskapet, slik at man kan komme frem til et godt tilbud for skadelidte.