fbpx

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning

Er du påført en yrkesskade? Få best mulig yrkesskadeerstatning.

Den vanligste yrkesskaden i Norge er fall fra høyder. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater på yrkesskadeerstatning og vil gi deg best mulig erstatning etter en yrkesskade.

Best erstatning etter yrkesskade

Å få erstatning for en yrkesskade kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. Skader og sykdom som oppstår ved utøvelse av yrke og erverv betegnes som yrkesskade eller yrkessykdom.

Skadelidte i personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap etter yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser.

Har du behov for yrkesskade advokat?

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Ta kontakt ved å bruke kontaktskjema.

Obligatorisk for arbeidsgiver å tegner yrkesskadeerstatning

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring. Hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskade og yrkessykdom gir deg dessuten særlige rettigheter i forhold til NAV. Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Reglene finner du i folketrygdeloven.

Ved yrkesskade og yrkessykdom

Ved yrkesskade og yrkessykdom

Ved yrkesskade og yrkessykdom foretas det en individuell og konkret erstatningsberegning. Det er allikevel enkelte unntak fra dette. For det fremtidige inntektstapet mv. er erstatningsutmålingen standardisert, jf. reglene i forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader. Det er meget viktig å melde inn din skade eller sykdom til NAV, forsikringsselskapet og arbeidsgiver så snart som mulig slik at meldefrister overholdes.

Er du påført en skade eller sykdom i forbindelse med ditt arbeid vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv; dette dekkes av ansvarsforsikringen. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Best mulig erstatning etter en yrkesskade

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i yrkesskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. 

Les mer om våre yrkesskadeerstatning resultater.

Har du behov for yrkesskade advokat?

Aktuelle yrkesskade – saker:

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Viktige råd til skadelidte

  • Meld skade til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap

Mer om yrkesskade:

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende – hvorfor bør man ha dette?

Yrkessykdom – hva er dette?

Advokatens rolle ved en yrkesskadesak

Hva er en yrkesskadeforsikring?

Hvordan melde i fra om en yrkesskade på jobb?

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning 2

Har du behov for yrkesskade advokat?