fbpx

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning

Er du påført en yrkesskade? Få best mulig yrkesskadeerstatning.

Den vanligste yrkesskaden i Norge er fall fra høyder. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater på yrkesskadeerstatning og vil gi deg best mulig erstatning etter en yrkesskade.

Best yrkesskadeerstatning etter yrkesskade og yrkessykdom

Å få erstatning for en yrkesskade eller yrkessykdom kan være en utfordrende prosess for den det gjelder. Skader og sykdom som oppstår ved utøvelse av yrke og erverv betegnes som yrkesskade eller yrkessykdom.

Skadelidte i personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap etter yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser.

Har du behov for yrkesskade advokat?

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger.

Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Ta kontakt, vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskad. Bruk kontaktskjema.

Obligatorisk for arbeidsgiver å tegner yrkesskadeerstatning

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring. Hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

Yrkesskade og yrkessykdom gir deg dessuten særlige rettigheter i forhold til NAV. Du er med andre ord bedre stilt enn de som påføres tilsvarende skader utenfor en arbeidssituasjon. Reglene finner du i folketrygdeloven.

Ved yrkesskade og yrkessykdom

Ved yrkesskade og yrkessykdom yrkesskadeerstatning

Ved yrkesskade og yrkessykdom foretas det en individuell og konkret erstatningsberegning. Det er allikevel enkelte unntak fra dette. For det fremtidige inntektstapet mv. er erstatningsutmålingen standardisert, jf. reglene i forskrift om standardisert utmåling av yrkesskader. Det er meget viktig å melde inn din skade eller sykdom til NAV, forsikringsselskapet og arbeidsgiver så snart som mulig slik at meldefrister overholdes.

Les mer: Hva er yrkessykdom?

Er du påført en skade eller sykdom i forbindelse med ditt arbeid vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv; dette dekkes av ansvarsforsikringen. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Best mulig erstatning etter en yrkesskade eller yrkessykdom

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i yrkesskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. 

Les mer om våre yrkesskadeerstatning resultater.

Hva er yrkesskadeerstatning?

Hva er yrkesskadeerstatning?

Yrkesskadeerstatning for skader påført jobben kan være en vanskelig og forvirrende prosess. Mange er usikre på hvordan de skal håndtere det, eller hva de kan forvente av arbeidsgiveren deres.

Mange lurer: “Har jeg krav på erstatning?” Det avhenger i stor grad av om du ble skadet i en ulykke som var en del av pliktene dine, som definert i selskapets retningslinjer og prosedyrer, ikke bare fordi du tilfeldigvis jobbet der den gangen – og også hvor denne skaden skjedde (i andre ord, innenfor et offentlig område). For eksempel kan noen kreve at arbeidsgivere betaler fordeler selv når ansatte opprettholder yrkesmessige farer utenfor arbeidsplassen; mens andre ikke har slike krav med mindre visse betingelser gjelder.

Har du behov for yrkesskade advokat?

Hvis du har blitt skadet på jobben og du trenger erstatning, kan det hende du trenger en yrkesskadeadvokat. Den vanligste typen arbeidsskader er fra bilulykker, men det er en hel rekke andre ting som kan skje på jobben. Hvis du har pådratt deg skader som krever kirurgi eller medisinsk behandling i mer enn tre måneder, er det mulig at du kan være berettiget til kompensasjon.

Kontakt yrkesskade advokat ved a bruke ‘kontaktskjema personskade’ på høyre side.

Aktuelle yrkesskade og yrkesskadeerstatning – saker:

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Leave this field blank

Viktige råd til skadelidte

  • Meld skade (pasientskade) til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert pasientskade advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap

Mer om yrkesskade:

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende – hvorfor bør man ha dette?

Yrkessykdom – hva er dette?

Advokatens rolle ved en yrkesskadesak

Hva er en yrkesskadeforsikring?

Hvordan melde i fra om en yrkesskade på jobb?

Yrkesskade og yrkesskadeerstatning 2

Har du behov for yrkesskade advokat?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co. er et av landets ledende advokatfirmaer i arbeids- og erstatningssaker for ofre som har blitt skadet på jobben.
Vårt spesialiserte team hjelper disse personene med å motta yrkesskadeerstatning og et rettferdig oppgjør fra forsikringsselskaper eller Norsk pasientskadeerstatning (NPC).
Vi er forpliktet til å være profesjonelle med dyktig representasjon, slik at våre kunder kan få det de fortjener etter å ha lidd en yrkesskade.