fbpx

Voldsoffererstatning – du har krav på erstatning etter en voldshandling

voldsoffererstatning hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Du har krav på voldsoffererstatning selv om du ikke vet hvem skadevolder er eller om skadevolder faktisk kan bli straffet.
I 2019 ble over 32 000 personer utsatt for voldskriminalitet. Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater som bistår voldsofre i erstatningssaker.

Voldsofferstatning og krav på erstatning advokat

Voldsoffererstatning ytes av staten til den skadelidte etter en straffbar voldshandling som for alvorlige konsekvenser for livet ditt. Man kan få erstatning (Kontoret for voldsoffererstatning) selv om skadevolder ikke blir straffet. Det er faktisk ikke nødvendig å vite hvem en evt. overgriper er.

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling og blir påført personskade med varig medisinsk invaliditet, samt lider økonomisk tap, vil krav om erstatning kunne rettes mot gjerningsmannen eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning – juridiske og medisinske problemstillinger

Advokat voldsoffererstatning

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Vi bistår også fornærmede/skadelidte som bistandsadvokat for domstolen. Vi anbefaler også at skadelidte tar kontakt med Landsforeningen for voldsofre.

Voldsofferstatning for personskaden

Det er et vilkår for å søke erstatning for personskaden fra Kontoret for Voldsoffererstatning at du anmelder gjerningsmannen til politiet. Øvrige grunnvilkår for erstatning gjelder også.

Erstatningsutmålingen er også som i personskadesaker for øvrig, men det gjelder en øvre beløpsgrense på 40 ganger folketrygdens grunnbeløp. Krav om erstatning fremsettes som oftest mot Kontoret for voldsoffererstatning, all den tid mange skadevoldere personlig ikke er søkegode.

Voldsofre vil som hovedregel også ha krav på oppreisning. Dessuten vil man i forbindelse med straffesaken mot gjerningsmannen ha krav på å la seg bistå av bistandsadvokat.

Offer for en voldshandling

Er du offer for en voldshandling og er påført en personskade som Kontoret for voldsoffererstatning har akseptert, har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige merutgifter til advokat under erstatningsutmålingen. Du betaler derfor normalt ikke for advokatens arbeid selv. Les mer om «Advokatutgifter i personskadesaker» her.

Våre resultater for voldsoffererstatning
Våre resultater for voldsoffererstatning

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i saker om voldsoffererstatning gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Det er viktig å melde fra om krav etter en voldshandling så snart som mulig. Krav om erstatning sendes enten til politiet eller til Kontoret for voldsoffererstatning.’

Hva er kontoret for voldsoffererstatning?

Hvis du har spørsmål til kontoret for voldsoffererstatning om kompensasjonsordningen for offeret, eller søknadsprosessen, anbefaler vi at du leser sidene “Ofte stilte spørsmål“. Her finner du svar på det meste om erstatning til voldsofre og de ulike kravene og hvordan det vil hjelpe deg.

Aktuelt om voldsoffererstatning:

Hva er voldsoffererstatning

Offerkompensasjon er en direkte økonomisk refusjon til et offer for en utgift som følge av en forbrytelse, for eksempel medisinske kostnader eller tapte lønn. I hver stat er det programmer finansiert av statenes generelle kriminalitetsfond som utbetaler penger spesielt til overlevende etter seksuelt overgrep og andre voldelige forbrytelser.

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Leave this field blank

Viktige råd til skadelidte

  • Meld skade (pasientskade) til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert pasientskade advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap
Voldsoffererstatning - du har krav på erstatning etter en voldshandling 2

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en ordning hvor man som utsatt for en straffbar handling kan kreve erstatning av staten selv om skadevolder er ukjent.