Personskadeerstatning

Kraner sett fra bakken

Utsatt for en personskade – har du krav på erstatning?
Advokatfirmaet Halvorsen & co bistår skadelidte fra hele Norge overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning mv.
Vi ivaretar din sak og sikrer at du oppnår korrekt erstatning etter personskade.

Med personskade menes skader påført mennesker ved ulykker eller på annen måte. Dersom du er påført en personskade har du i mange tilfeller krav på personskadeerstatning for det tapet du påføres. Ved tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil du normalt ha krav på erstatning.Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider for at du skal få en fullverdig erstatning for din personskade. Til enhver tid har vi stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater. Vi har lang og bred erfaring, og representerer skadelidte fra hele landet. Gjennom mer enn 25 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde).

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Våre advokater representerer skadelidte i følgende type personskadesaker:

Forutsatt at vilkårene for erstatning er oppfylt kan du ha krav på personskadeerstatning for ditt økonomiske tap. Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i trafikkskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Er du påført en personskade vil ansvarlig forsikringsselskap eller Norsk pasientskadeerstatning mfl. som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskadesak.

Ring 64 84 00 20, send e-post på personskade@halvorsenco.no  eller bruk kontaktskjema.

Viktige råd til skadelidte

  • Meld skade til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap