fbpx

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning har du krav på erstatning

Utsatt for en personskade – har du krav på erstatning?

Advokatfirmaet Halvorsen & co bistår skadelidte fra hele Norge overfor forsikringsselskap, Norsk pasientskadeerstatning mv.
Vi ivaretar din personskade erstatningssak og sikrer at du oppnår best mulig erstatning etter personskade.

Med personskade menes skader påført mennesker ved ulykker eller på annen måte. Dersom du er påført en personskade har du i mange tilfeller krav på personskadeerstatning for det tapet du påføres. Ved tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold, vil du normalt ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider for at du skal få en fullverdig erstatning for din personskade. Til enhver tid har vi stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet, rask saksbehandling og gode resultater. Vi har lang og bred erfaring, og representerer skadelidte fra hele landet. Gjennom mer enn 25 år har vi samarbeidet med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde).

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater. Våre advokater representerer skadelidte i følgende type personskadesaker:

Forutsatt at vilkårene for erstatning er oppfylt kan du ha krav på personskadeerstatning for ditt økonomiske tap. Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i trafikkskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Er du påført en personskade vil ansvarlig forsikringsselskap eller Norsk pasientskadeerstatning mfl. som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Din personskadesak – forsikring, varighet og erstatning

Som skadelidte må du forholde deg til det ansvarlige forsikringsselskap, offentlige myndigheter samt eget forsikringsselskap. Da en personskade som regel pågår over flere år, legger advokaten en plan for saken. Selv om en hver sak behandles separat, er det en generell gang i en personskadesak.

Hvor lenge kan en personskadesak vare?

En alminnelig personskadesak varer i 3 – 5 år. Innledningsvis innhentes det journaler fra alle instanser, slik at advokaten kan kartlegge og få et bilde av personskaden. Da legene har taushetsplikt må advokaten få en fullmakt fra skadelidte for å innhente medisinske opplysninger. Advokaten er også underlagt taushetsplikt. Det samme gjøres av forsikringselskapet, og de ber derfor i denne sammenheng skadelidte om å fylle ut en fullmakt for dem også.

Det vil løpende tas en vurdering av det økonomiske kravet til skadelidte. Advokaten vil så fremme dette kravet overfor forsikringsselskapet, på vegne av sin klient.

Når skadelidtes plager og smerter har stabilisert seg sendes han eller hun til en undersøkelse av en spesialist. Dette er en viktig del av saken, og det må minst ha gått to år fra skadehendelsen. Bakgrunnen for det er at skadene skal ha stabilisert seg slik at det er liten sannsynlighet for forbedring. Ventetiden hos spesialister er også lang, og å vente i opptil ett år er ikke uvanlig.

Etter mottagelse av erklæring fra spesialist og løpende dekning av økonomisk tap går saken mot en avslutning. Dersom det lykkes å komme til en enighet om det endelige erstatningskravet vil saken avsluttes. Dersom dette ikke lar seg gjøre må søksmål vurderes.

Hva kan du få erstatning for?

 • Erstatning for lidt inntektstap (dvs. tapet frem til erstatningsoppgjøret finner sted).
 • Erstatning for påførte utgifter (dvs. utgifter frem til erstatningsoppgjøret finner sted).
 • Fremtidig inntektstap (omfatter den reduserte inntekten i fremtiden som følge av skaden).
 • Fremtidige merutgifter som følge av skaden.
 • Ménerstatning (direkte sammenheng med varig medisinsk invaliditet som fastsatt i spesialisterklæringen).
 • Oppreisning (den eneste erstatningsposten som ikke er av økonomisk karakter. Dette er erstatning for redusert livsutfoldelse, utholdelse av smerte osv).

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Leave this field blank

Viktige råd til skadelidte

 • Meld skade (pasientskade) til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
 • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
 • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
 • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
 • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
 • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
 • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
 • Henvend deg til spesialisert pasientskade advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap

Aktuelt