fbpx

Erstatningsreglene – har du rett på erstatning?

Erstatningsreglene – har du rett på erstatning?

For å få erstatning må tre grunnvilkår være oppfylt

Har du rett på erstatning? Ulykken må være en nødvendig betingelse for skaden og skadefølgenes inntreden.

1. Innledning og vilkår erstatning

For at skadelidte skal ha krav på erstatning etter en personskade må tre grunnleggende vilkår være oppfylt:

  • Det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • Det må være årsakssammenheng
  • Det må foreligge et økonomisk tap

2. Ansvarsgrunnlag – ansvarlig skadevolder eller forsikringsselskap

Hovedregelen i norsk rett er at noen må kunne bebreides for skaden dersom man skal ha krav på erstatning. På en rekke livsområder er det imidlertid innført ordninger med såkalt objektivt erstatningsansvar. Dette gjelder blant annet trafikkskade og yrkesskade. Ordningen innebærer f.eks. at alle som skader seg i trafikken eller på arbeidsplassen, er dekket av en forsikring og kan melde erstatningskrav mot et forsikringsselskap.

Trafikkskade.
Rett til erstatning etter trafikkskade reguleres av bilansvarsloven.

Les mer – Trafikkskade

Yrkesskadeerstatning
Erstatning for yrkesskade reguleres av yrkesskadeforsikringsloven med tilhørende forskrifter. Regelverket i folketrygdloven vil også komme til anvendelse fordi yrkesskaden også skal meldes til NAV.

Pasientskadeerstatning
Erstatning for pasientskader forutsetter at sykehuset, legen eller tilsvarende har opptrådt ansvarsbetingende. Skadesak meldes til Norsk Pasientskadeerstatning som utreder om den skadelidte har krav på erstatning eller ikke. Rett til erstatning for pasientskade reguleres av pasientskadeerstatningsloven.

Les mer – Pasientskadeerstatning

Voldsoffererstatning
Erstatning for voldsofferskade forutsetter at skadelidte har vært utsatt for en straffbar handling. Skadesaken meldes til Kontoret for voldsoffererstatning. Rett til erstatning for voldsskade reguleres av voldsoffererstatningsloven.

Les mer – Voldsoffererstatning

Skadelidte skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde inntruffet.

3. Årsakssammenheng ulykken må være årsak til skaden

For å ha rett til erstatning er det et vilkår at det foreligger årsakssammenheng – både faktisk og rettslig – mellom den skadegjørende handling og de skader/økonomiske tap skadelidte mener å ha. Ulykken må være en nødvendig betingelse for skaden skadelidte mener han/hun er påført, og for det økonomisk tapet. Spørsmålet man skal stille seg er; tenkt ulykken bort, ville skadelidte vært i samme helsemessige og økonomiske situasjon? Hvis svaret er nei, så vil ulykken ofte være årsak til den skade man er påført.

Spørsmålet om årsakssammenheng er et vilkår som det ofte strides om, og da særlig i saker om nakkeslengskade eller annen skade med mangel på objektive medisinske funn. I slike skadesaker blir de medisinske bevisene svært viktig, se punkt 5.
Vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng er av faktisk og rettslig art. Ofte vil en eller flere medisinske spesialister vurdere dette spørsmålet, se punkt 8.7. Skriftlige uttalelser fra slike sakkyndige vil være en meget viktig premissleverandør for årsaksspørsmålet. Hvilken spesialist som benyttes i slike saker er således ofte avgjørende for utfallet i en skadesak.

4. Økonomisk tap

Er ovennevnte vilkår om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng oppfylt, skal skadelidte ha sitt fulle økonomiske tap erstattet. Under punkt. 7 har vi beskrevet skadelidtes rettigheter i denne forbindelse, herunder de enkelte erstatningspostene.

5. Oppsummering vilkår erstatning

Har du rett på erstatning? Dersom de tre grunnvilkårene for erstatning er oppfylt, foreligger det erstatningsrettslig ansvar for ansvarlig forsikringsselskap eller skadevolder. Neste steg blir å kartlegge skadelidtes økonomiske tap (utmåling). Det må vurderes konkret hvilke tapsposter som er aktuelle i den enkelte saken, og hvor høy erstatning det er rettslig grunnlag for å kreve dekket. Som skadelidt har du krav på full erstatning for din personskade; trafikkskade, yrkesskade, pasientskade eller voldsofferskade. Man skal stilles økonomisk som om ulykken ikke hadde inntruffet.