fbpx

Bevis i personskadesaker

Hammering Man i Lillestrøm

Et godt resultat skadesaken er avhengig av hvor godt du kan dokumentere økonomiske tapet som følge av skaden

Skadelidte må bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt

God dokumentasjon på skade og økonomisk tap styrker kravet

Hvem har «bevisbyrden»?

Forsikringsselskapene gjør gjeldende at skadelidte har «bevisbyrden» i personskadesaken. Hva betyr dette? Det er skadelidte som skal bevise at vilkårene om erstatning er oppfylt. Skadelidte må altså bevise at aktuelle ulykke har påført den skadelidte en skade, og at skaden påfører skadelidte et økonomisk tap.

Hvordan bevise at det har oppstått en skade?

For å bevise at en ulykke har medført en skade kreves bevis i form av medisinsk dokumentasjon, herunder journaler fra legevakt, fastlege, sykehus, fysioterapeut m.m.. Under forutsetning av at skadelidte har symptomer etter skade anbefales skadelidte å oppsøke fastlege og øvrige aktuelle behandlere, slik at skadene og symptomene, herunder funksjonstap blir dokumentert i journalmaterialet.

Hvordan bevise at det at det har oppstått et økonomisk tap?

Skadelidte skal sannsynliggjøre at han/ hun har et økonomisk tap som følge av skaden. Det vil være en bevismessig fordel at skadelidte dokumenterer sine faktiske merutgifter som følge av skaden med kvitteringer mv. For å bevise hvilket inntektstap skadelidte er påført må skadelidte skaffe til veie likningsopplysninger om historiske inntekter, inntektsbekreftelser fra arbeidsgiver mv.

Et godt resultat i skadesaken vil ofte avhenge av bevisene i skadesaken. Det er derfor meget viktig at skadelidte jobber for å fremskaffe bevis som underbygger erstatningskravet.