Hva er pasientskade?

Rullestol på et sykehus

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Det søkes om rundt 5000 pasientskadesaker i året. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Dersom du mener å ha blitt utsatt for en pasientskade så klages saken inn for NPE. NPE vurderer da først om hvorvidt det foreligger et ansvarsgrunnlag og fatter et vedtak. Forutsatt at det konkluderes med at helsebehandlingen er mangelfull vil man ha krav på erstatning. Saksbehandlingen vil da være rettet mot å beregne en riktig erstatning.

Et vedtak fra NPE, enten det gjelder ansvarsgrunnlag eller erstatningsutmåling, kan påklages til Pasientskadenemda.  Et vedtak i Pasientskadenemda kan videre bringes inn for behandling hos de ordinære domstoler.

Vår erfaring er at NPE, tiltross for at det er et offentlig, nøytralt organ som har en selvstendig utredningsplikt, oftest fremstår som en motpart. I pasientskadesaker vil man derfor møte de samme juridiske og medisinske utfordringer som i en sak overfor forsikringsselskap.

Ansvarsgrunnlag – skaden må skyldes svikt i behandlingen/helsetilbudet

Det må foreligge feilbehandling. Dette kan være feil ved undersøkelse, behandling, for sen eller feil diagnostisering mv. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning. Merk at ordningen omfatter både offentlig og privat helsebehandling.

Spørsmålet om ansvarsgrunnlag reiser ofte svært vanskelige medisinske og rettslige problemstillinger. Det er derfor ofte mye uenighet knyttet til dette temaet. Et negativt ansvarsvedtak kan klages inn for Pasientskadenemda.

Økonomisk tap

Dersom NPE erkjenner at det foreligger svikt og et ansvarsgrunnlag, vil du kunne kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Det økonomiske tapet må overstige kr. 5 000,-. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (ménerstatning).

I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger. Erstatningsutmålingen følger reglene i skadeerstatingsloven kap. 3. Les mer om erstatningsutmålingen her.

Advokatutgifter

Dersom NPE konkluderer med at du har krav på erstatning dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med utmålingen av erstatning. NPE dekker ikke advokatutgifter i forbindelse med utredning av ansvarsgrunnlag, eller i forbindelse med klage til PSN.

Dersom du får medhold i klagen vil sakskostnader mest sannsynlig dekkes av PSN etter forvaltningsloven § 36. Les mer om advokatutgifter her.