fbpx

Pasientskade og pasientskadeerstatning

Pasientskade og pasientskadeerstatning Rullestol på et sykehus

Erstatning etter pasientskade

Er du utsatt for en behandlingsfeil på et sykehus (pasientskade) kan du ha rett på erstatning.
Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne advokater som kan pasientskadeerstatning og som kan hjelpe deg med best erstatning etter en pasientskade.

Pasientskade

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Det søkes om rundt 5000 pasientskadesaker i året. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse. Les om hva er en pasientskade.

Enten din skadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Vår erfaring er at NPE, tiltross for at det er et offentlig, nøytralt organ som har en selvstendig utredningsplikt, oftest fremstår som en motpart. I pasientskadesaker vil man derfor møte de samme juridiske og medisinske utfordringer som i en sak overfor forsikringsselskap.  

Gode resultater i pasientskadesaker

Pasientskade og pasientskadeerstatning 1

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i pasientskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker.

Les mer om våre resultater.

Nedenfor har vi kortfattet beskrevet ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning og gangen i en pasientskadesak.

Meld fra om din pasientskade raskt

Meld fra om din pasientskade raskt

Det er viktig å melde fra om din pasientskade så snart som mulig. Skademelding med utfyllende beskrivelse og dokumentasjon skal sendes til Norsk pasientskadeerstatning.

Er du påført en pasientskade vil Norsk pasientskadeerstatning som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat når du har krav på erstatning.  Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Aktuelle pasientskade – saker:

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Viktige råd til skadelidte

  • Meld skade til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap

Gode resultater i pasientskadesaker