fbpx

Pasientskade og pasientskadeerstatning

Pasientskade og pasientskadeerstatning Rullestol på et sykehus
Pasientskade

Erstatning etter pasientskade

Er du utsatt for en behandlingsfeil på et sykehus (pasientskade) kan du ha rett på erstatning.
Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne advokater som kan pasientskadeerstatning og som kan hjelpe deg med best erstatning etter en pasientskade.

Hva er pasientskade?

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Det søkes om rundt 5000 pasientskadesaker i året. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse. .

Enten din pasientskadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Dersom du mener å ha blitt utsatt for en pasientskade så klages saken inn for NPE. NPE vurderer da først om hvorvidt det foreligger et ansvarsgrunnlag og fatter et vedtak. Forutsatt at det konkluderes med at helsebehandlingen er mangelfull vil man ha krav på erstatning. Saksbehandlingen vil da være rettet mot å beregne en riktig erstatning.

Et vedtak fra NPE, enten det gjelder ansvarsgrunnlag eller erstatningsutmåling, kan påklages til Pasientskadenemda.  Et vedtak i Pasientskadenemda kan videre bringes inn for behandling hos de ordinære domstoler.

Vår erfaring er at NPE, tiltross for at det er et offentlig, nøytralt organ som har en selvstendig utredningsplikt, oftest fremstår som en motpart. I pasientskadesaker vil man derfor møte de samme juridiske og medisinske utfordringer som i en sak overfor forsikringsselskap.

Gode resultater i pasientskadesaker

Gode resultater i pasientskadesaker

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i pasientskadesaker gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker.

Les mer om våre resultater for pasientskade.

Nedenfor har vi kortfattet beskrevet ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning og gangen i en pasientskadesak.

Meld fra om din pasientskade raskt

Meld fra om din pasientskade raskt

Det er viktig å melde fra om din pasientskade så snart som mulig. Skademelding med utfyllende beskrivelse og dokumentasjon skal sendes til Norsk pasientskadeerstatning.

Er du påført en pasientskade vil Norsk pasientskadeerstatning som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat når du har krav på erstatning.  Les mer om advokatutgifter i personskadesaker.

Ansvarsgrunnlag – skaden må skyldes svikt i behandlingen/helsetilbudet

Det må foreligge feilbehandling. Dette kan være feil ved undersøkelse, behandling, for sen eller feil diagnostisering mv. I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, vil det normalt ikke være grunnlag for erstatning. Merk at ordningen omfatter både offentlig og privat helsebehandling.

Spørsmålet om ansvarsgrunnlag reiser ofte svært vanskelige medisinske og rettslige problemstillinger. Det er derfor ofte mye uenighet knyttet til dette temaet. Et negativt ansvarsvedtak kan klages inn for Pasientskadenemda.

Økonomisk tap grunnet pasientskade

Dersom NPE erkjenner at det foreligger svikt og et ansvarsgrunnlag, vil du kunne kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Det økonomiske tapet må overstige kr. 5 000,-. Erstatningen fra NPE skal kompensere inntektstap, ekstrautgifter pasientskaden medfører, samt tapt livsutfoldelse (ménerstatning).

I tilfeller der noen dør etter en pasientskade, kan det gis erstatning for tap av forsørger. Erstatningsutmålingen følger reglene i skadeerstatingsloven kap. 3. Les mer om erstatningsutmålingen her.

Advokatutgifter

Dersom NPE konkluderer med at du har krav på erstatning dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med utmålingen av erstatning. NPE dekker ikke advokatutgifter i forbindelse med utredning av ansvarsgrunnlag, eller i forbindelse med klage til PSN.

Dersom du får medhold i klagen vil sakskostnader mest sannsynlig dekkes av PSN etter forvaltningsloven § 36. Les mer om advokatutgifter her.

Aktuelle pasientskade – saker:

Gratis konsultasjon

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskade.

Telefonnummer 64 84 00 20

Kontaktskjema personskade

Leave this field blank

Viktige råd til skadelidte

  • Meld skade (pasientskade) til ansvarlig forsikringsselskap (for eksempel ansvarlig bilansvarsselskap, arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, NAV ved yrkesskade, Norsk pasientskadeerstatning) så snart som mulig
  • Meld skade til de forsikringsselskaper hvor det er tegnet ulykkesforsikring, enten privat, gjennom arbeidsgiver eller fagforening, ektefelle/ samboers forsikringer etc.
  • Meld skaden så tidlig som mulig, og senest innen ett år fra ulykken
  • Orienter deg om dine rettigheter ved erstatning
  • Valg av sakkyndig er viktig. Du har medbestemmelsesrett ved valg av sakkyndig
  • Sørg for god dokumentasjon av skaden og ditt økonomiske tap
  • Du må være den aktive part i skadesaken – skadelidte må sørge for å fremsette sine krav overfor forsikringsselskapet
  • Henvend deg til spesialisert pasientskade advokat på et tidlig stadium i skadesaken – juridisk bistand vil som hovedregel bli dekket av ansvarlig forsikringsselskap
Pasientskade og pasientskadeerstatning 2

Gode resultater i pasientskadesaker