fbpx

Fri rettshjelp

I visse saker dekker staten omkostningene og utgiftene du har i forbindelse med advokatbistand. Dette gjelder spesielle saker som er viktige for folks velferd. For noen spesielt viktige saker gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, mens i andre saker gis det fri rettshjelp etter en økonomisk behovsprøving. I sakene med økonomisk behovsprøving må du betale en egenandel.

Saker uten økonomisk behovsprøving

For noen spesielt viktige saker ytes det fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving. Det betyr at du får dekket omkostningene uavhengig av størrelsen på din inntekt, eller hvor stor formue du har. Dette gjelder bl.a.:

 • saker for voldsofre, mishandlede i straffesaker
 • parter i barnevernssaker
 • ved krav om erstatning ved urettmessig straffeforfølging
 • fornærmede i visse straffesaker
 • m.fl.

Saker med økonomisk behovsprøving

For noen saker ytes det fri rettshjelp etter en økonomisk behovsprøving. Dette gjelder bl.a.:

 • saker om inngåelse og opphør av ekteskap
 • saker om formuesforholdet mellom ektefeller, herunder felleseieskifter og skiftetvister
 • saker om bidrag og pensjon etter seperasjon og skilsmisse
 • saker om felles bolig og innbo mellom parter som har bodd sammen i 2 år eller har/venter barn sammen
 • saker om foreldreansvar, daglig omsorg, samværsrett og fostringsplikt
 • erstatning for personskade
 • erstatning for tap av forsørger
 • søknad til kontoret for voldsoffererstatning og klage til kontoret for voldsoffre
 • oppsigelse eller utkastelse fra bolig
 • oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold (bare for arbeidstaker)
 • klage i trygde- og pensjonssaker, etter at vedtak er fattet
 • saker vedrørende barnebortføring

Inntekts- og formuesgrenser

Enslige kan ikke ha inntekt som overstiger kr. 246 000 og skattbar formue som overstiger kr. 100 000. Det gis som hovedregel dispensasjon fra overskridelse av formueskravet dersom denne består i en bolig av normal verdi. (per 01.01.2010)

Dersom søker er gift eller samboer er brutto inntektsgrense for hustanden samlet kr. 369 000. Samlet formue må ikke overstige kr.
100 000.

Det kan gis dispensasjon dersom man overstiger de økonomiske grensene, men praksis er meget streng, og det gis sjelden dispensasjon for inntektsoverskridelse på mer enn kr. 15-20 000.

I de behovsprøvde sakene må man betale en egenandel på 1 x rettsgebyr (kr. 905 pr. 01.01.11) for fritt rettsråd-saker (saker utenom domstolene). For fri sakførsel-saker (sak for domstolen) er egenandelen 5 x rettsgebyr (kr. 4 525).

Personer/hustander med bruttoinntekt under kr. 100 000 skal ikke betale egenandel.
Dersom det er en sak uten økonomisk behovsprøving skal det ikke betales egenandel.

Nyttige linker: