fbpx

Ordliste i forretningsjus

Absolutt reklamasjonsfrist
Det må reklameres senest innen to eller fem år etter at tingen/tjenesten ble overtatt/utført. For fast eiendom vil den absolutte reklamasjonsfristen være fem år. For varer der selger er næringsdrivende og kjøper er en forbruker, vil den absolutte reklamasjonsfristen være fem år om varen er ment å vare lenger enn to år. For andre varer, annen selger, eller annen kjøper er den absolutte reklamasjonsfristen to år. Ved håndverkertjenester på fast eiendom eller andre tjenester som har en levetid på mer enn to år, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år. For andre håndverkertjenester er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år.

AFP
En tariffbasert pensjonsordning. Ordningen gjelder for ansatte i private sektorer.

Aksje
Gir en aksjonær visse rettigheter i et selskap. Les mer – forretningsjus

Aksjekapital
Den delen av selskapets kapital som er innskudd ved oppstart av selskapet.

Aksjekjøpsavtale
En avtale om kjøp av aksjer. Avtalen regulerer i tillegg vilkårene og forholdene som er knyttet til salget av aksjene.

Aksjeselskap
En organisasjonsform der eierne ikke har personlig ansvar for selskapsforpliktelsene. Selskapet har videre en definert kapital som er fordelt på en eller flere andeler, aksjer.

Aksjonær
Eier av en eller flere aksjer i et selskap.

Aksjonæravtale
En avtale mellom aksjonærene i et selskap (Aksjonæravtaler) opprettet med det formål å regulere aksjonærenes forhold til hverandre.

Anbudskonkurranse
En prosedyre som benyttes ved tildeling av oppdrag om levering av varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige kontrollerte foretak gjennom et bestemt regelverk.

Ankeforhandling
Hovedforhandling i en ankesak for å oppnå en endelig avklaring av tvistespørsmålet.

Ansvarlig selskap
En organisasjonsform der to eller flere eiere har et ubegrenset personlig ansvar for. virksomhetens gjeld.

Arbeidsgiver
Person/virksomhet som har ansatt arbeidstakere til å utføre arbeid for seg.

Arbeidsgivers styringsrett
Innebærer at arbeidsgiver kan organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten.

Arbeidstaker
En person som utfører arbeid for en annen i vedkommendes tjeneste.

Arrest
En midlertidig sikring av et pengekrav frem til en endelig avgjørelse foreligger.

Avhjelp
Fellesbetegnelse på at selger reparerer varen eller gir kjøper en ny og lik vare.

Avskjed
Arbeidsgiver hever arbeidsavtalen, hvilket innebærer at arbeidsforholdet anses avsluttet med øyeblikkelig virkning. Avskjed er juridisk sett mer gravende enn en ordinær oppsigelse.

Avtale
En skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. En avtale kommer til ved at en part aksepterer tilbudet den andre parten har fremsatt.

Byggherre
Personen(-e) bak et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren er vanligvis tiltakshaver.

Dagmulkt
Avtalt daglig erstatning ved forsinkelse.

Debitor
En fysisk eller juridisk person som er forpliktet av et krav.

Deklaratorisk lov
En lov som er fravikelig gjennom avtale mellom partene.

Direkte tap
Et tap kreditor har lidt/lider som en direkte følge av en mangel på varen.

Direkteavtale
En tariffavtale inngått direkte mellom en fagforening og en arbeidsgiver som ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Direkteavtaler speiler tariffavtalen inngått mellom fagforening og arbeidsgiverforening som gjelder i en aktuell bransje.

Dokumentavgift
Avgift til staten ved hjemmelsovergang til fast eiendom.

Egenkapital
Egenkapital kan kort forklart defineres som selskapets eiendeler minus selskapets gjeld. Konkretisert tilsvarer egenkapitalen den delen av selskapets kapital som eierne selv har investert, og/eller som er opptjent gjennom selskapets drift.

Eierseksjon
Eierandel i en seksjonert eiendom. Eieren har enerett til bruk av en bestemt del av eiendommen, mens eiendommen som helhet er i sameie med andre seksjonseiere.

Eksigibelt gjeldsbrev
Et gjeldsbrev hvor det står at debitor vedtar at kreditor kan få namsmannen til å inndrive kravet uten dom.

Entreprise
En avtale om utførelse av et stort arbeid, vanligvis bygge- eller anleggsarbeid.

Fisjon
Oppdeling av et selskap i to eller flere enheter.

Fjernsalg
Salg på andre måter enn ved fysisk salg, eksempelvis salg over internett eller telefon

Foreldelse
Innebærer at et krav bortfaller som følge av at det ikke er krevd oppfylt innen en bestemt tid.

Forlik/minnelig løsning
En avtale mellom partene om en oppnådd enighet. Et forlik innebærer oftest et kompromiss mellom partenes krav.

Forsinkelsesrente
Den renten som påløper når kravet ikke er innfridd ved kravets forfall. Forsinkelsesrenter anses som en form for kompensasjon for for sen betaling.

Fortrinnsrett
Forrang som et subjekt har fremfor andre.

Fusjon
Sammenslåing av to eller flere enheter til en enhet.

Generalforsamling
Selskapets øverste organ. I en generalforsamling har alle eierne av et selskap rett til å delta.

Gjeldsbrev
Dokument som uttrykker at kreditor har et pengekrav på debitor.

Gruppesøksmål
Et søksmål som blir ført «av eller mot en gruppe på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, og som er godkjent av retten som gruppesøksmål», jf. tvisteloven § 35-5

Heving
Partene tilbakefører det mottatte til den andre parten.

Hovedavtale
En overordnet tariffavtale som regulerer grunnleggende spilleregler i arbeidsforhold.

Hovedentreprenør
Entreprenør som er ansvarlig for hele prosjektet.

Hovedforhandling
Rettsmøte der en rettssak behandles for å oppnå en avklaring av tvistespørsmålet.

Indirekte tap
Et tap kreditor har lidt/lider som følge av at varen ikke kan benyttes som forutsatt til planlegging, handel, drift, produksjon o.l.

Intensjonsavtale
En avtale mellom to eller flere parter, der partene er enige om at de har til intensjon å forhandle frem en endelig avtale på et senere tidspunkt.

Jordskiftesak
En særegen form for rettssak. En jordskiftesak behandles av jordskifteretten, og kan typisk omhandle endring av eiendom og rettsforhold, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom, fastlegging av eiendomsgrenser eller ombytting av bruksrettigheter.

Kapitalforhøyelse
En økning av selskapets aksjekapital. En kapitalforhøyelse kan foretas gjennom nytegning av aksjer eller gjennom fondsemisjon (omdisponering av den frie egenkapitalen til aksjekapital).

Kapitalnedsettelse
En reduksjon av selskapets aksjekapital. En kapitalnedsettelse kan skje ved innløsning av aksjer eller ved reduksjon av pålydende på samtlige aksjer.

Konkurranseklausul
En avtale i arbeidsforhold som legger begrensninger på hva en ansatt kan foreta seg både under og etter arbeidsforholdet.

Konsern
En selskapsstruktur der flere selvstendige selskaper er knyttet til hverandre. I rettslig forstand vil det først foreligge et konsern der et selskap har bestemmende innflytelse over et annet selskap.

Kontrakt
Se definisjonen av avtale.

Kreditor
En fysisk eller juridisk person som har krav på en ytelse fra en annen.

Lojalitetsplikt
Bygger på et generelt prinsipp om at det i kontraktsforhold mellom parter skal ligge til grunn en gjensidig lojalitet.

M&A
M&A er en forkortelse for Mergers and Acquisitions. Begrepet betyr i korte trekk kjøp og salg av virksomheter.

Mangel
Kjøpsrettslig begrep som definerer hvorvidt en feil er av så stor betydning at det kan få kjøpsrettslige konsekvenser, slik som heving eller erstatning.

Masseoppsigelse
Kollektiv oppsigelse av et stort antall ansatte.

Midlertidig forføyning
En midlertidig sikring av annet enn pengekrav frem til en endelig avgjørelse foreligger.

Nedbemanning
Det forhold at arbeidsgiver reduserer sin arbeidsstyrke.

Offentlig anskaffelse
Omhandler anskaffelser av varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige kontrollerte foretak gjennom et bestemt regelverk.

Oppsigelse
Det å bringe et avtaleforhold til opphør.

Opsjonsavtale
En avtale som gir en rett eller mulighet til å kjøpe et objekt på et senere tidspunkt på allerede fastsatte vilkår. En opsjonsavtale er ikke en bindende kjøpsavtale, men inngås blant annet der kjøper ikke har avklart alle forhold av betydning på forhånd.

Overenskomst
En tariffavtale underliggende en hovedavtale

Pant
En særrettighet» til å søke dekning for et krav i ett eller flere bestemte formuesgoder», jf. panteloven § 1-1.

Pengekrav
Krav på betaling av penger. Et pengekrav oppstår vanligvis gjennom en avtale mellom to eller flere parter.

Permittering
Påbud fra arbeidsgiver om midlertidig fravikelse av arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt.

Prosesskriv
Partenes skriftlige innlegg under saksforberedelser før rettsmøter.

Prosessvarsel
Et prosessvarsel er et varsel til motparten om partens krav og grunnlaget for kravet, før det tas ytterliggere steg i saken.

Retting
Et kontraktsrettslig begrep som innebærer at en mangelfull vare/tjeneste omleveres på nytt, eller repareres.

Rettsmekling
Et alternativ til hovedforhandling/rettssak. En rettsmekling er en assistert forhandling, der partene møtes i egne meklingsmøter for å komme til en enighet ved hjelp av en mekler.

Stevning
Dokument som inngis til domstolen for å starte opp en rettssak.

Styret
Et styre er ofte det øverste organet i et selskap i periodene mellom generalforsamling. I et styre sitter det en gruppe personer som i fellesskap leder et selskap.

Tariffavtale
En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening/arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår.

Term Sheet
Se definisjonen av intensjonsavtale.

Tilsvar
Dokument som inngis til domstolen som et svar på den andre partens stevning. I tilsvaret imøtegås anførslene/kravene fremmet i stevningen, og det fremsettes eventuelt egne anførsler/krav.

Tvangsfullbyrdelse
Rettslig inndrivelse av et krav. Kravet inndrives med hjelp av offentlig myndighet. For å kunne tvangsinndrive et krav kreves det et tvangsgrunnlag, slik som en dom, eksigibelt gjeldsbrev eller annen avtale der det fremkommer at kravet kan inndrives uten søksmål.

Tvangsgrunnlag
Et grunnlag som sikrer at kravet kan inndrives uten søksmål. Et tvangsgrunnlag kan eksempelvis være en dom, et eksigibelt gjeldsbrev eller annen avtale der det fremkommer at kravet kan inndrives uten søksmål.

Tvangskraft
Vilkår som må være oppfylt for at et tvangsgrunnlag skal kunne inndrives gjennom tvangsfullbyrdelse.

Underentreprenør
En entreprenør ansatt av hovedentreprenøren, som arbeider under hovedentreprenøren.

Utvalgskrets
En nærmere avgrensning av arbeidstakere, oftest brukt som et begrep når arbeidsgiver skal vurdere hvem i en avdeling som skal gis oppsigelse.

Varsling
Adgang for arbeidstaker til å kunne varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Det oppstilles etter loven at varsler skal behandles med tilstrekkelig konfidensialitet og sikre varslerens anonymitet.

Virksomhetsoverdragelse
Juridisk objekt som bytter formell eier.

Voldgift
En privat konfliktløsning, og et alternativ til en rettssak. Det karakteristiske ved voldgift er at partene frivillig lar andre personer enn domstolen komme med en bindende avgjørelse på tvisten. I en voldgift er dommerne oppnevnt av partene.