fbpx

Ordliste i eiendom og entreprise

Eiendom
Ethvert objekt som det kan knyttes eiendomsrett til.

Entreprise
Entreprise er et bygge- eller anleggsoppdrag på fast eiendom etter byggherrens planer og prosjektering, med entreprenøren og byggherren som parter i entreprise prosjektet.

Tomt
Avgrenset areal som noen har eierskap til.

BYA
BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Altså hele omrisset av boligen, sett ovenfra.

BRA/BRA-S
BRA er det arealet som er innvendig i boligen, innenfor omsluttende vegger.

Utviklingsavtale
Avtale mellom en privat utbygger og stat eller kommunen om at utbyggeren må utvikle f.eks. infrastruktur i tilknytning til byggeprosjektet.

Rekkefølgekrav
Krav til en utbygger om at infrastruktur, f.eks. veier må opparbeides før man kan påbegynne selve bygningen.

Totalentreprise
Entreprise, spesifikkt totalentreprise er kontraktsformen hvor oppdragsgiver har definert hva han vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj
hvordan å oppnå resultatet. I praksis betyr det at totalentreprenøren langt på vei påtar seg risikoen for uventede forhold eller forhold som er uteglemt i prosessen, men har en utvidet rett til å velge materialer og tekniske løsninger.

Delentreprise
Entreprenøren skal bare foreta begrensede arbeider i entreprise, i henhold til instruks fra byggherre.

Entreprenør
Person eller firma som utfører et byggeprosjekt for noen.

Hovedentreprenør
Entreprenør som har ansvar for hele jobben, og gjerne engasjerer underentreprenører. Hovedentreprenøren er den som inngår kontrakt med byggherren.

Underentreprenør
Innleid entreprenør av hovedentreprenøren for å utføre begrensede arbeider. For eksempel elektro eller VVS. Har kontrakt med hovedentreprenøren, men ikke byggherren.

Byggherre
Entreprise: kunden i et entrepriseprosjekt, som bestiller bygningsarbeider og betaler for dette.

Utnyttelsesgrad
Bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Dette defineres av kommunen i reguleringsplan.

Arealplan
Kommunen, fylkeskommunen eller statens overordnede plan over et område. Bestemmer i grove trekk fremtidig bruk av arealer.

Reguleringsplan
En detaljering av arealplan. Definerer nærmere vilkår for utvikling og bruk innenfor et geografisk avgrenset område.

Samordningsplikt
En plikt for engasjerte entreprenører på tvers av fagdisipliner til å samarbeide om prosjektet for å få mest hensiktsmessig fremdrift.

Hoppeplikt
Dersom det oppstår uenigheter under kontrakten i en entreprise, vil entreprenøren ha en plikt til å «hoppe» videre
i prosjektet. Uenigheten avgjøres på et senere tidspunkt, uten at uenigheten stanser fremdriften i prosjektet.

Forsering
En plikt som byggherre har til å pålegge entreprenørene til å akselerere sin innsats på prosjektet. Ofte ved å engasjere
ytterligere mannskap. Hvem som bærer kostnadene for dette til slutt avhenger av hvem som er skyld i forsinkelsen.

Fremdriftsplan
Et dokument som viser planlagt fremdrift på et prosjekt, med fastsatte tidspunkt for milepæler.

Forsinkelse
Et avvik fra fremdriftsplanen.

Grunnforhold
De stedlige geologiske forhold på en byggeplass.

Grensejustering
Justering av grenser på en tomt.

Oppmålingsforretning
Et møte hvor kommunen måler opp grensene på en tomt. Gjerne for å justere disse.

Sluttoppgjør
Sluttfaktura etter endt entreprise. Entreprenøren må her ha med alle krav, både de som er betalt, de som står som
ubetalt og de som det er uenighet om. Dersom entreprenøren uteglemmer noen poster, mister entreprenøren retten til å gjøre disse gjeldende.

Tvangsfravikelse
Tvungen fraflytting fra en eiendom. Dette gjennomføres med hjelp fra Namsmannen.

Norsk Standard (NS)
Standardkontrakter i Entrepriseforhold (Entreprise).

Dagmulkt
Dagbøter som entreprenøren må svare dersom overlevering av byggeprosjektet blir forsinket.

Makebytte
En byttehandel av fast eiendom.

Grunnbok
Et tinglyst informasjonsblad om en eiendom, hvor eierskap og eventuelle heftelser fremgår

Tinglysning
En registrering av informasjon i Grunnboken. Dette gir
legitimasjon og identifikasjon, og skaper rettsvern.

Til fast eiendom siden