Regjeringen har fra den 1. mars 2018 vedtatt å innføre nye regler om erstatning til barn etter trafikkulykker, pasientskade, yrkesskade og andre ulykkeshendelser. De nye reglene bidrar til å styrke barns erstatningsrettslige vern betraktelig. Barn som blir skadet etter denne datoen vil kunne få en enklere hverdag som følge av en langt bedre og forutsigbar økonomisk situasjon. Men, bak de nye reglene ligger det mer enn 25 års kamp for å styrke barns erstatningsrettslige vern.

Bakgrunnen for de nye reglene

Alle som skades i trafikken, på arbeid eller på sykehus vil kunne ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap. I 1992 uttalte Høyesterett at de standardiserte reglene om barneerstatning i skadeerstatningslovens § 3 – 2 a ikke sikret barn full erstatning. Lovgiver tok først tak i problemstillingen i 2011. Det ble da etter mange års intens kamp, ledet av Personskadeforbundet LTN, satt ned et lovutvalg for å vurdere blant annet reglene om barneerstatning. Utvalget kom med et velbegrunnet og konkret forslag. Dette ble vedtatt av Stortinget sommeren 2016, men det skulle ta Regjeringen ytterligere 1 ½ år før reglene skulle tre i kraft. Gleden over de nye reglene, overskygges derfor over at barn i mer en 25 år konsekvent har blitt underkompensert som følge av de gamle reglene.

Erstatning etter de gamle reglene (før 1. mars 2018)

Alle skader inntruffet før 1. mars 2018 vil fremdeles være omfattet av de gamle reglene. Disse reglene vil ved 100 % varig medisinsk invaliditet gi en erstatning på 40 ganger folketrygdens grunnbeløp (ca. kr. 3,7 mill.). Erstatningen inkluderer:

  • erstatning for inntektstap
  • tapt evne til å ivareta hus og hjem (hjemmeervervstap)
  • menerstatning (tap av livsutfoldelse)

En lang rekke skader med en begrenset invaliditetsgrad vil kunne medføre en høy ervervsmessig uførhet. Disse skadetilstandene vil i stor grad bli underkompensert.

Erstatning etter de nye reglene (fra 1. mars 20118)

I og med de nye reglene utvides de standardiserte barneerstatningsreglenes virkeområde til å gjelde for personer som er yngre enn 19 år på skadevirkningstidspunktet. Det skal foretas en konkret beregning av den skadelidtes økonomiske tap. Dette inkluderer:

  • Standardisert erstatning frem til fylte 18 år
  • Utmålingen av erstatning for inntektstap fra fylte 18 år
  • Individuell utmåling av menerstatning etter reglene vil nå også skille utmålingen av inntektstap i tradisjonell forstand (utearbeidstap) fra utmålingen av hjemmearbeidstap.
    Hovedreglene i forslaget til en ny barneerstatningsordning vil etter dette knytte seg til utmåling av erstatning for inntektstap i tradisjonell forstand (utearbeidstap).

Beregningen av erstatning blir nå mer lik de alminnelige reglene etter skadeerstatningsloven § 3 -1. Det opplyses om at det i tillegg til ovennevnte er særskilte regler, som det vil gå for langt å redegjøre for her. De nye reglene er mer kompliserte enn tidligere, men det sentrale vil være at barn sikres full erstatning.

Det er uansett grunn til å være glad for at nye regler nå har trådt i kraft. Takket være blant annet Personskadeforbundet LTNs utrettelige kamp, vil barn nå være sikret full erstatning etter ulykker.

Dersom det er spørsmål om de nye reglene, utmåling av barneerstatning mv., ta da kontakt med våre advokater.

Det arrangeres dessuten kurs om de nye reglene den 21. mars 2018 i våre kontorer. Les mer om det her.

Den nye regelen i skadeerstatningsloven § 3 -2 a finner du her

Les mer om reglene på departementets sider.

Thomas Chr. Wangen

Jeg heter Thomas Wangen og er partner og faglig leder innen personskade i Advokatfirmaet Halvorsen & Co.

I 2003 ble jeg som ung og fremadstormende advokatfullmektig introdusert for rettsområdet personskadeerstatning. Jeg lot meg fascinere av å hjelpe skadelidte, den «svake part», i deres kamp overfor forsikringsselskapene. Tidlig ble jeg klar over at man gjennom godt håndverk, kunnskap og en god porsjon «stå på vilje» kunne vinne frem på vegne av de som blir skadet, enten det gjelder trafikkulykker, yrkesskade eller pasientskade. Siden den gang har det vært en krevende, men spennende reise. Vi har møtt mennesker fra hele landet, samarbeidet godt med Personskadeforbundet LTN, prosedert for mange domstoler over hele landet. Jeg har til og med vært så heldig å få møterett for Høyesterett. I tillegg har vi utviklet en personskadeavdeling i firmaet vårt med engasjerte og dyktige advokater.
Mer informasjon

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg