Delingsøkonomi er et fenomen som til stadighet blir nevnt i media. I den sammenheng oppstår det fra tid til annen et «juridisk tomrom» på områder hvor lovgiver ikke har holdt tritt med utviklingen ellers i samfunnet.

Et eksempel på dette er adgangen til korttidsutleie av private boliger gjennom nettstedet Air bnb. Både sameieloven og borettslagsloven regulerer ikke slikt gjentagende korttidsutleie. Det fremgår av skatteetatens egne hjemmesider at det ikke foreligger egne skatteregler for utleie gjennom nettsteder, men at skattereglene for kjøp og salg av tjenester må benyttes generelt. Det tilsvarende er tilfelle for tvister som knytter seg til lovligheten av utleie i relasjon til sameieloven og borettslagsloven. Man må i disse tilfellene se hen til de generelle bestemmelsene om utleie. Dette medfører at det kan oppstå problemstillinger som ikke kan løses ut i fra lovens ordlyd og forarbeider, da det aktuelle forhold rett og slett ikke passer. I alle tilfeller oppstår det raskt et spørsmål om utleien kan sies å utgjøre næringsvirksomhet eller om den må anses å være en hobby.

Det foreligger til nå få rettsavgjørelser til veiledning om lovligheten av utleie via Air bnb i sameier og borettslag.

I kjennelse fra Oslo byfogdembete av 3. juli 2016 var spørsmålet hvorvidt et sameie kunne kreve en eierseksjon tvangssolgt etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Dette som følge av utleie i et større omfang gjennom nettstedet Air bnb. Sameiets anførsel var at utleievirksomheten utgjorde et vesentlig mislighold fordi utleien var til urimelig skade eller ulempe for andre beboere.

Kort oppsummert ble resultatet av kjennelsen at begjæring om tvangssalg ikke ble tatt til følge på grunn av seksjonseierens fulle råderett over egen seksjon. Herunder også rett til å leie ut. Resultatet hadde trolig vært et annet dersom retten hadde konkludert med at utleien var næringsvirksomhet. Videre kan det spekuleres i hvorvidt retten ville ha kommet til det motsatte resultat dersom det gjaldt en borettslagsleilighet hvor muligheten for utleie er mer begrenset.

Cathrine Riibe Mindnes

Hei, jeg heter Cathrine Riibe Mindnes og er advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Jeg fikk tidlig under jusstudiene stor interesse for det praktiske fagområdet konkurs og jobber en del med konkursbo til daglig. Et nært tilknyttet område er å bistå deg som står i fare for å gå konkurs eller som har leverandør og/eller kunderelasjoner som har gått konkurs. I slike tilfeller vil min kunnskap og erfaring på området være en fordel for å kunne forutse hvordan bostyrer/motparten tenker. I tillegg til dette bistår jeg gjerne på andre forretningsjuridiske forhold, samt arv og skifte.

Mer informasjon

Mer informasjon om advokaten
Vis alle innlegg