fbpx

Advokatbistand er gratis ved første konsultasjon

Advokatbistand gratis ved første konsultasjon

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr i alle personskadesaker en gratis konsultasjon. Men i de aller fleste sakene har skadelidte rett på å få dekket sine advokatutgifter. Les om fri rettshjelp og advokatbistand gratis.

Advokatutgifter – kostnadsfri første konsultasjon – ansvarlig part dekker utgifter til juridisk bistand

Alle skadelidte som henvender seg til vårt firma med alle typer personskadesaker tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon . Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre.

Trenger du advokatbistand gratis?

Ta kontakt for advokatbistand gratis. I personskadesaker er det den store hovedregel at ansvarlig forsikringsselskap dekker skadelidtes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det samme gjør Norsk Pasientskadeerstatning når skadelidte har krav på erstatning. I saker om voldsoffererstatning kan utgifter til juridisk bistand bli dekket gjennom voldsoffererstatningsordningen, eller under bistandsadvokatordningen.

I de fleste saker har skadelidte liten risiko for stor advokatregning.

Er det behov for å anvende spesialisert advokat – valg av advokat?

Rettsområdet personskadeerstatning er komplisert. Det skal foretas vanskelige vurderinger av faktisk, medisinsk og rettslig karakter. Et godt resultat krever en spesialisert advokat som jobber med personskaderett i det daglige. Med mer enn 25 års erfaring i personskadebransjen vet våre spesialiserte advokater hvordan man skal forholde seg til de ulike problemstillinger som oppstår i personskadesaker.

På hvilket tidspunkt bør den skadelidte henvende seg til advokat?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co anbefaler skadelidte å ta kontakt med spesialisert advokat så raskt som mulig etter en ulykke. Det er viktig at skadelidte orienteres tidlig om sine rettigheter.

Når en advokat kommer tidlig inn i saken kan skadelidte få avgjørende rådgivning om hvilke krav som stilles til bevis, og hvordan skadesaken kan bygges bevismessig fra en tidlig fase. Dette kan ha avgjørende betydning resultatet i saken.

En personskadesak har mange faser. Ofte henvender skadelidte seg til vårt kontor på et tidspunkt hvor flere viktige premisser for et oppgjør er akseptert. Skadelidte kan da være uvitende om konsekvensene av dette, og det kan da være for sent å rette opp disse forholdene.

Hvorfor advokat?

  • For å skape balanse overfor en mektig motpart
  • Liten økonomisk risiko for skadelidte med advokatbistand
  • Skadelidte får et bedre erstatningsoppgjør – vår statistikk viser en økning med 150 % fra første tilbud om erstatning fra forsikringsselskapet, til endelig oppgjør i saken
  • Skadelidte kan konsentrere seg om det viktigste etter en personskade; behandling og rehabilitering av skaden med sikte på å komme tilbake til normal livsførsel
  • Advokaten håndterer det praktiske overfor ansvarlig forsikringsselskap, herunder innhenting av bevis, krav om a-konto til skadelidte mv.
  • Skadelidte får verdifull rådgivning ved viktige beslutninger i skadesaken

Skadelidte får god informasjon om sine rettigheter, veiledning og forutsigbarhet om fremdrift i skadesaken. Ta kontakt for advokatbistand gratis.

Advokatbistand er gratis ved første konsultasjon 1

advokatbistand gratis

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr advokatbistand gratis (konsultasjon) i alle personskadesaker.
Men i de aller fleste tilfeller har skadelidte rett til å få dekket sine saksomkostninger.
Spør oss om gratis rettshjelp og juridisk bistand.