Priser og vilkår

The Hammering man utsnitt - illustrasjon til advokat priser webside hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Våre klienter skal få god informasjon om hvordan vi fastsetter vårt salær.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co skal utføre oppdrag effektivt og med en strategi som gjør at kostnadene ikke blir unødvendig høye.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk, samt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester i forbrukerforhold. Som følge av dette skal klienten, ved oppdragets begynnelse, få informasjon om hvilke advokat priser (timepris) som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret blir beregnet, og faktureringsrutiner for øvrig.

Utgangspunktet er at det beregnes honorar på grunnlag av den tid som medgår i sakens anledning.

For næringsdrivende vil veiledende timepris variere fra kr. 2 200,- eks. mva. (kr. 2 750,- inkl. mva.) til kr. 2 800,- eks. mva. (kr. 3 500,- inkl. mva.), avhengig av hvem som utfører oppdraget. For privatpersoner vil veiledende timepris på samme måte variere fra kr. 2 125,- (inkl. mva.) til kr. 2 750,- (inkl. mva.).

Det vil i tillegg bli utøvet skjønn med hensyn til arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialistkompetanse, det oppnådde resultat, de verdier saken gjelder mv. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd. Prisen er inklusiv alle normale kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering, porto m.m. Særskilte utlegg i anledning saken vil bli fakturert i tillegg.
Kontakt oss idag.
Ring telefon 64 84 00 20 eller benytt vårt kontaktskjema.
Det føres timelister som ligger til grunn for den enkelte faktura, og vi foretar avregning hver måned. I saker som strekker seg over et lengre tidsrom, blir det bli foretatt avregning hver annen måned. I personskadesaker avtales fakturering særskilt. Ved oppstart av oppdrag vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse med våre alminnelige oppdragsvilkår.
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt signert oppdragsbekreftelse, og eventuelt avtalt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger.

Dersom det er spørsmål knyttet til våre advokat priser og vilkår, vennligst kontakt oss.

Personvernserklæring
Advokatfirmaet Halvorsen & Co As har regler og rutiner for beskyttelse av opplysninger og personvern i samsvar med personopplysningslovens regler. Det er viktig for oss å påse at våre medarbeidere som har tilgang til opplysninger behandler dette på best mulig og riktig måte.
Våre klienter skal til enhver tid på relevant informasjon om hvordan vi personopplysninger. Du skal vite at vi forholder oss til vår egen personvernerklæring og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Les vår Personvernerklæring.
Advokatfirmaet Halvorsen skilt på vegg